Yazım Kılavuzu

Aşağıda belirtilen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış̧ yazılar, e-posta ([email protected]) yoluyla aşağıdaki adreslere gönderilebilir. Ön inceleme ve hakem değerlendirmesi doğrultusunda geliştirilmek ve/veya düzeltilmek üzere yazarlarına geri gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapılarak en geç̧ bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır. Yapılan ön incelemede yazım kurallarına uyulmadığı tespit edilen makaleler düzeltilmesi için yazarına iade edilir ve yayım programına alınmaz.

 

GENEL KURALLAR

Kapak sayfası (Title Page): Tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası sisteme yüklenmelidir. Bu sayfa;
-Makalenin İngilizce ve Türkçe tam başlığını ve 50 karakteri geçmeyen İngilizce ve Türkçe kısa başlığını içermelidir (Başlıklarda kısaltma kullanılmaması önerilmektedir).

-Finansal kaynak, Çıkar Çatışması ve Teşekkür başlıkları Title Page sayfasında yazılmalıdır.

– Yazar Bilgileri: Tüm yazarların ORCID IDleri, bağlı bulundukları kurum ve e-mail adres bilgileri belirtilmelidir.
– Sorumlu yazarın ayrıca telefon numarası ve adres bilgileri belirtilmelidir.

Çıkar çatışması: Böyle bir durum söz konusu değilse; ‘Bu makale yazarlarından hiçbirinin makalede bahsi geçen konu veya malzemeyle ilgili herhangi bir ilişkisi, bağlantısı veya parasal çıkar durumu söz konusu değildir’. Aksi takdirde çıkar/ilişki durumu beyan edilmelidir. Örnek: ‘A adlı yazar X şirketinde hisse sahibidir, B adlı yazar, makalede bahsi geçen malzemenin üreticisine rakip Y şirketinden, son 2 yıl içerisinde, danışmanlık ücreti almıştır’ vb.

-Yüklenen her dosya; dosya türü ile eşleşen dosya isimleri ile yüklenmelidir. (Örn: Seçilen dosya türü Abstract – Yüklenen dosya adı: Abstract).

Özet/Abstract Bölümü

– Özet/Abstract Bölümü Türkçe ve İngilizce kısa başlıklar ve ana başlıkları içermelidir.

– Özet/Abstract bölümü, ana metin dosyasının içerisinde sisteme yüklenmelidir.

– Makale Türkçe özet ve İngilizce abstract bölümlerini içermelidir. Ayrıca makalenin hem Türkçe hem de İngilizce başlığı olmalıdır.

– İngilizce ve Türkçe özetler için sözcük sayısı en fazla 250 kelime olmalıdır.

– Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre ve sayısı 3-5 arasında olmalıdır. Anahtar kelime seçiminde Medical Subject Headings ( MESH; www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ) ve Türkiye Bilim Terimleri ( TBT; http://www.bilimterimleri.com ) esas alınmalıdır.

Makalenin Dili: İngilizce ve Türkçedir.
Yazı Fontu: Times New Roman; Ana Metin 11 punto, Referanslar 10 punto, Resim açıklamaları 8 punto , Tablolarda: Üst Satır 10 punto, alt içerik 9 punto, tablo ismi 8 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Satır Aralığı 1.15 olmalıdır.

Sayfa yapısı: Metin yazma alanında tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Satır Numaralandırılması: Özet/Abstract bölümü hariç, metnin tüm satırlarının satır numarası belirtilmelidir.
Kısaltmalar: Metin içerisinde kelimenin ilk geçtiği yerde, kısaltma parantez içinde verilmeli ve metnin kalanında kısaltma kullanılmalıdır.
Figür ve Tablolar: Tüm figür ve tabloların ayrı bir dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Özgün araştırmalarda tablo ve figür sayısı toplam 8 adeti geçmemelidir.

-Tüm Tabloların açıklamaları tablo üzerinde, resimlerin açıklamaları ise resimlerin altında yazılmalıdır.

-Tabloların formu çizgisiz, ana başlıklar sütün başında veriler ise satırda olacak şekilde dikey olarak yönlendirilmeli, sadece ana başlıklar ile veriler arasında satır çizgisi bulunmalıdır. İlgili örneklere geçmiş sayılarımızdan ulaşabilirsiniz.

-Tablolar üzerinde değişiklik yapılabilecek şekilde tablo halinde yüklenmeli, JPEG veya resim şeklinde yüklenmemelidir.

-Tam Metin içerisine yerleştirilmiş tablo, figür ve resimler ayrı bir dosya olarak da sisteme yüklenmelidir.

Kaynakların metin içinde gösterimi: Üst Simge (Superscript) olarak cümle sonunda noktalama işareti sonrasında yer almalıdır.
Kaynakça Formatı: Vancouver stilinde olmalıdır.
Makale için: Yazar soyadı, isim baş harfi, çalışma başlığı, dergi adı kısaltması, yıl, cilt, sayı, sayfa, DOI.
Örnek: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Ann Intern Med 2009;151(4):264-9, W64.
Kitap için: Editör, kitap adı, baskı sayısı, yayın evi, yılı.
Örnek: Arens AA. Auditing in Australia : an integrated approach. 5th ed. Frenchs Forest: Pearson Education Australia; 2002.
Kitap Bölümü: Yazar adları, kitap adı, baskı sayısı, yayın evi, yayın yılı, bölüm sayısı ve adı, Sayfa numarası.
Örnek: Thomas, G. Medicinal Chemistry. 2nd ed. Chichester: John Wiley; 2007. Chapter 8.2, The chemical nature of the binding of ligands to receptors; p.252-54.
Tez: Yazar adı, Tez başlığı, Şehir, Kurum, Yıl.
Örnek: Evans PR. Motor and sensory function of the upper digestive tract in health and in irritable bowel syndrome [Ph.D Thesis]. Sydney, NSW: University of Sydney; 1998.
Bilimsel toplantılarda sunulan özgün çalışmalar, belirtilmesi koşuluyla değerlendirmeye alınmaktadır.

MAKALE TÜRLERİ

1) Özgün Araştırma Makalesi: Klinik ve deneysel araştırmalar bu kategoride değerlendirilmektedir.
Özet Bölümü; “Amaç”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular”, “Sonuç” ve “Anahtar Kelimeler” başlıklarını içermelidir.
Abstract Bölümü; “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results”, “Conclusion” ve “Keywords” başlıklarını içermelidir.
Türkçe makale; “Giriş”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular”, “Tartışma”, “Sonuç” ve “Anahtar Kelimeler” başlıklarını içermelidir.
İngilizce makale; “Introduction”, “Materials and Methods”, “Results”, “Discussion” “Conclusion” ve “Keywords” başlıklarını içermelidir.

2) Derleme: Diş hekimliği alanında tartışmalı her türlü konu için güncel literatürü içine alacak şekilde kapsamlı ve sistematik olarak hazırlanması koşulu ile kabul edilir. Derlemeler için yazar ya da yazarların konuyla ilgili deneyimli olması ve bu konuda yayımlanmış tam-metin çalışmalarının olması tercih edilir.
Derleme metni yazarın konuya uygun belirteceği başlıklar ve “Sonuç/ Conclusion” bölümlerini içermelidir.
3) Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir.
Türkçe hazırlanan metinler; “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Sonuç” alt başlıklarını, içermelidir.
İngilizce hazırlanan metinler; “Introduction”, “Case Report”, “Conclusion”, “References” başlıkları kullanılmalıdır.
4) Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet, anahtar kelimeler, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz. Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EK BİLGİLER
 
Makale Metni: Tam metin; abstract, ana metin, referanslar ve tablo/figür/resimler yerleştirilmiş şekilde tek bir Word dosyasında yüklenmelidir.

Resim ve Resim Altyazıları: Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100×100 mm) olmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.
Tablo: Tabloların düzenlenebilir tablo formatında yüklenmesi gerekmektedir. Tablo içinde dikey çizgi kullanılmaması önerilmektedir.
Benzerlik Raporu: Benzerlik raporu ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Benzerlik en fazla %15 oranında olmalıdır.
Etik Kurul Belgesi: Özgün araştırma makalelerinde etik kurul onay belgelerinin yüklenmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışmalar için, etik kurulun neden gerekmediği belirtilmelidir.
Hasta Gönüllü Olur Formu: Olgu sunumları için hastanın gönüllü olur formunun yüklenmesi gerekmektedir.
Çıkar Çatışması Formu: Aydın Dental Journal; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder. Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, dergi sitesinde bulunan Çıkar Çatışması Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Etik Kurul İzni: Araştırma makaleleri için Etik kurul izni dosyasının sisteme yüklenmesi ve etik numarası ve kurumu ibaresine Gereç ve Yöntemler bölümünde yer verilmesi gerekmektedir.

Aydınlatılmış Onam Formu: Olgu sunumlarında hastaların/nın imzasının olduğu aydınlatılmış onam formunun  sisteme yüklenmesi ve hastadan onam alınmıştır ibaresine Gereç ve Yöntemler bölümünde yer verilmesi gerekmektedir.

TASLAK_MAKALE

 

 

Aydın Dental Journal